Wednesday, August 27, 2008

Motto: " Kapit Bisig Walang Iwanan ang Mang Iwan ay Taksil "


Ang KIBBAL Inc.,

ay para sa Dios, para sa Bayan, para sa mamayan,

para sa kapaligiran at kalikasan.
SALIGANG BATAS
Ng
KILUSAN NG MGA BAGONG BAGWIS PARA SA LIPUNAN


PREAMBULO

KAMI, na pinagbuklod sa isang paniniwalang ang pag-unlad ng sarili at ng lipunan ay maisasakatuparan sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagkilos. Na ang pagbabago ay isang prosesong masalimuot at mangangailangan ng mahabang panahong pakikibaka. Tungo dito, kami ay nananalig para sa DIYOS, sa BAYAN, sa MAMAMAYAN, sa KAPALIGIRAN at KALIKASAN.

KAMI, na naniniwalang makakamtan ang mga adhikaing ito sa pamamagitan ng isang organisasyon tutugon sa iba’t-ibang interes and pangangailangan ng lipunan,

NAGKAKAISA, para sa SALIGANG BATAS na ito


ARTIKULO I

Pangalan, Watawat at Sagisag, Islogan, Awit at Sumpa

Seksyon 1.0 Ang pormal na pangalan ng organisasyon ay KILUSAN NG MGA BAGONG BAGWIS NG LIPUNAN;

Seksyon 2.0 Ang organisasyon ay makikilala din sa maikling pangalan na KIBBAL o BAGWIS

Seksyon 3.0 Ang opisyal na awit ng KIBBAL ay : “ANG BAYAN KO”

Seksyon 4.0 Ang opisyal na islogan ng KIBBAL ay “WALANG IWANAN, ANG MANG-IWAN AY TAKSIL”;

Seksyon 5.0 Ang opisyal na logo ng KIBBAL ay ang BAGWIS o pakpak ;

Seksyon 6.0 Ang sumpa ng KIBBAL ay ang sumusunod:

“Ako si___________________, ay nagpapahayag ng aking lubos na pagsang-ayon sa mga prinsipyo ng KIBBAL, at sa lahat ng programa at patakaran ng mga nakatataas na organo ng organisasyon.

“Sumusumpa akong tutupdin and lahat ng tungkulin at pananagutan ko sa abot ng aking makakaya, paglingkuran lagi ang sambayanan, panatiliing mataas ang dangal ng organisasyon, pangalagaan ang kaligtasan nito at sampu ng
mga kapatid ko sa organisasyon, buhay ko ma’y iaalay kung kinakailangan, buong katapatan kong pagsisilbihan at isusulong
ang kapakanan ng aking pamilya at pamayanan, manalig sa diyos, pangalagaan ang kalikasan”

Ang sumpang ito ay gagawin ng mga kasapi sa kanilang pormal na pagtanggap ng kanilang tungkulin.

ARTIKULO II

Batayang Prinsipyo ng KIBBAL

Seksyon 1.0 Ang KIBBAL ay nananalig sa mga sumusunod na prinsipyo:

1.1 Ang KIBBAL ay naniniwalangh sa pamamagitan lamang ng organisadong pagkilos, sa pamamatnubay sa mga batayang prinsipyo, makakamtan ang mga layunin nito;
1.2 Ang KIBBAL ay isang organisasyon na nakapailalim sa batas ng Republika ng Pilipinas na naglalayong makisalamuha at kumilos para sa ikauunlad ng pamayananan, lalu na para sa mga maralitang tagalaunsod;
1.3 Ang KIBBAL ay kikilos para sa mga batayang paniniwala nito sa : DIYOS, BAYAN, MAMAMAYAN, KAPALIGIRAN at KALIKASAN.


ARTIKULO III

Kasapian ng KIBBAL

Seksyon 1.0 Maski sinong Pilipino ay maaring maging kasapi ng KIBBAL kung siya ay :

1.1 Hindi bababa sa labinlimang (15) taong gulang sa oras ng aplikasyon;
1.2 Hindi nakasuhan ng anumang krimen;
1.3 Hindi siya kasapi ng anumang organisasyon kontra sa mga layunin ng KIBBAL at kontra sa batas ng Republika ng Pilipinas
1.4 Tanggap ang mga batayang prinsipyo at mga alituntunin ng KIBBAL;
1.5 Papailalim sa disiplina ng organisasyon;
1.6 Dumaan sa pormal na proseso ng pagtanggap bilang kasapi ng KIBBAL

Seksyon 2.0 Proseso sa pagtanggap ng mga kasapi ng KIBBAL:

2.1 Rekomendasyon o pag-endorso ng pangulo ng KIBBAL chapter na kinapapalooban niya;
2.2 Pagsasailalim sa masusing screening at pagsumite ng pormal na aplikasyon, lakip ang endorso ng pangulo ng Chapter ;
2.3 Pagsasailalim sa isang pag-doktrina kasama ang iba’t iba pang mga nagnanais maging kasapi mula sa iba’ ibang KIBBAL chapter;
2.4 Pagsasailalim sa isang pormal na pagtanggap bilang Kasapi ng KIBBAL.

Seksyon 3.0 Panunumpa at Pagtatalaga (induction) ng mga bagong tanggap na kasapi bilang mga Kasapi ay pamumunuan ng kanilang mga pangulo ng Chapter sa ilalim ng sinumang opisyales ng mas nakatataas na organo ng KIBBAL, o ng Tagapangulo (Chairman) ng KIBBAL.

Seksyon 4.0 Natatapos o nagwawakas bilang kasapi ng KIBBAL sa : pagkamatay, pagbibitiw sa tungkulin, o sa pormal na pagtanggal bilang kasapi alinsunod sa Artikulo VII.


ARTIKULO IV

Mga Karapatan at Tungkulin ng mga Kasapi


Seksyon 1.0 Ang mga sumusunod ay ang mga Karapatan ng bawa’t Kasapi ng KIBBAL :

1.1 Lumahok at makisalamuha sa lahat ng pagkilos, proyekto at programa ng KIBBAL;
1.2 Malaman ang at masabihan sa lahat ng pagkilos, proyekto at program ang KIBBAL;
1.3 Makakuha ng karampatang benepisyo, serbisyo at pasilidad ng organisasyon alinsunod sa mga alituntunin ipapanukala ng Pambansang Konseho;
1.4 Bumoto at kung kuwalipikado ay iboto sa mga halalan ng KIBBAL sa anumang antas.

Seksyon 2.0 Ang mga sumusunod ay mga Tungkulin nng bawa’t Kasapi ng KIBBAL:

2.1 Kumilos ayon sa mga Prinsipyo, Layunin, Programa at mga Direktiba ng KIBBAL;
2.2 Sikaping malaman ang lahat ng mga aktibidades, programa, proyekto at mga patakaran ng KIBBAL;
2.3 Mag rekluta ng mga kandidatong kasapi;
2.4 Magbayad ng buwanang butaw alinsunod sa halagang ipinataw ng Pambansang Konseho;
2.5 Sumunod sa mga desisyon, direktiba at patakaran ng Pambansang Konseho;
2.6 Gumalang sa mga Kasaping may katungkulan sa KIBBAL;
2.7 Magsikap para sa pag-unlad ng sarli, ng pamilya, ng komunidad at ng lipunan;
2.8 Sumunod sa at ipatupad ang mga patakaran at mga desisyon ng mga nakatataas na organo ng KIBBAL.


ARTIKULO V

Disiplina sa Organisasyon

Seksyon 1.0 Tungkulin ng lahat ng Kasapi ng KIBBAL na sumailalim sa disiplina ng organisasyon, ang pagsunod sa lahat ng direktiba at patakaran ng mga nakatataas na organo at pagsasaililim ng minorya sa mayorya;

Seksyon 2.0 Ang isang Kasapi ay maaring matanggal sa KIBBAL sa mga sumusunod na dahilan:

2.1 Pagtaksil sa organisasyon;
2.2 Kawalan ng interes o pagkukusa na lumahok sa mga pagkilos at mga programa ng KIBBAL;
2.3 Pagtangging sumailalim sa Batayang Pagsasanay para sa mga Bagong Kasapi o sa mga abanteng pagsasanay para sa mga nagnanais maging opisyal sa KIBBAL;
2.4 Pagkakaroon ng kasong criminal;
2.5 Iba pang mga aksyon na nakasisira sa dangal ng organisasyon na titiyakin ng Pambansang Komiteng Tagapagpaganap;
2.6 Kusang pagbibitiw sa organisasyon at ang pagtanggap ng nakatataas na organo na kaniyang kinabibilangan.

Seksyon 3.0 Mga aksyong pandisiplina ay ipapataw alinsunod sa kabigatan ng paglabag sa disiplina ng organisasyon at ang mga ito ay alinman sa mga sumusunod: BABALA; MAHIGPIT NA BABALA; PAGTANGGAL MULAS SA MGA GAWAIN; PAGBIGAY NG PANSUBOK NA GAWAIN; SUSPENSYON O PAGTIWALAG mula sa organisasyon;


ARTIKULO VI

Sentral na Organisasyon ng KIBBAL

Seksyon 1.0 Ang Kongreso ng KIBBAL ang pinakamataas na antas ng organisasyon na kinabibilangan ng lahat ng kasapi, at idaraos ng Lupong Tagapagpaganap tuwing ikatatlong taon. Ang Kongreso ng KIBBAL ay pinamamahalaan ng Pambansang Tagapangulo;

Seksyon 2.0 Ang bilang ng mga delegado at ang paraan ng paghalal o pagpili sa kanila ng mga nakabababang organo ng KIBBAL ay pagpapasyahan ng Lupong Tagapagpaganap;
Seksyon 3.0 Ang mga tungkulin at kapangyarihan ng Kongreso ng KIBBAL ay ang mga sumusunod:

3.1 Talakayin, pagtibayin , muling suriin o susugan ang programa ng pagkilos at saligang batas;
3.2 Ihalal ang mga kasapi ng Lupong Tagapagpaganap at iba pang mga mga organo, pagkaraang pagpasiyahan kung ano ang mga ito at ang kaukulang laki at tungkulin ng mga ito;
3.3 Tanggapin, talakayin at pagtibayin ang mga ulat ng Pambansang Lupong Tagapagpaganap at iba pang mga organo;
3.4 Likhain ang anumang organo bukod pa sa mga naitatag na.

Seksyon 4.0 Sa pagitan ng mga Pambansang Kongreso, ang Pambansang Komiteng Tagapagpaganap ang mamumuno sa buong Gawain ng organisasyon, magpatupad sa sa mga desisyon ng Pambansang Kongreso, magsagawa ng anumang aksyon nauukol sa pagpapaunlad ng organisasyon, disiplina sa organisasyon at iba pang mga usaping mahalaga;

Seksyon 5.0 Ang Pambansang Lupong Tagapagpaganap, sa regular na pagpupulong nito, ay magtatalaga ng isang Pambansang Pangkalahatang Kalihim na siyang mangagasiwa sa pang-araw-araw na Gawain ng organisasyon sa tulong ng itatalagang mga sangay nito sa ilalaim ng isang Kalihiman;

Seksyon 6.0 Mga kawanihan na itatatag ng Pambansang Lupong Tagapagpaganap ay ang mga sumusunod: Pagpapaunlad ng Organisasyon, Usaping Panrehiyon, Propaganda/Media, Pagpapaunlad ng Yaman;

Seksyon 7.0 Ang Kalihiman ang mamamahala sa pangangasiwa at pang araw araw na aktibidades ng organisasyon sa Pamumuno ng Kawanihan ng Pagp-apaunlad ng Organisasyon;


ARTIKULO VII

Mga Espesyal na mga Sangay ng KIBBAL

Seksyon 1.0 Ang Konseho ng mga Nagtatag ay binubuo ng mga nagtatag ng iba’t ibang sangay o chapter ng KIBBAL. Ito ay pinamumunuan ng Tagapangulo. Ang pangunahing tungkulin nito ay magbigay ng nararapat na payo sa Tagapangulo para sa pagbubuo ng mga desisyon at patakaran;

Seksyon 2.0 Ang Konseho ng mga Sangay o Chapter ng KIBBAL ay binubuo ng iba’t ibang pangulo ng mga sangay o chapter ng KIBBAL. Batay sa antas ng organisasyon na naabot na ng KIBBAL, maari itong mabuo ng iba’ ibang pangulo ng mga sangay at kapag naabot na ang saklaw ng organisasyon sa lahat ng probinsya ng bansa, maari ito buuin ng iba’t ibang Panrehiyong Sangay ng KIBBAL, Probinsya o Siyudad na sangay ng KIBBAL;

Seksyon 3.0 Sa Pambansang Konseho ng mga Chapter manggagaling ang ihahalal na mga pangalawang pangulo para sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao.


ARTIKULO VII

Mga Lokal na Sangay ng KIBBAL

Seksyon 1.0 Ang batayang organisasyon ng KIBBAL ay ang Barangay Chapter na binubuo ng tatlo hanggang limang Sangay na binubuo ng 50 – 100 kasapi bawat sangay o humigit kumulang na 300-500 kasapi bawat Chapter;

Seksyon 2.0 Sa antas ng Lungsod o Lalawigan, maaring mabuo ang mga Konseho ng mga Chapter na binubuo ng hindi kukulang sa sampu hanggang labinlimang chapter bawat Lungsod o Lalawigan;

Seksyon 3.0 Sa Panrehiyong antas, maaring buuin ang mga Konsehong Panrehiyon na binubuo ng di kukulang sa limang Konsehong Panlungsod o Konsehong Panlalawigan;


ARTIKULO VIII

Ang Pananalapi ng KIBBAL

Seksyon 1.0 Ang organisasyon ay pangunahing tutustusan ng mga butaw sa pagsapi at regular na butaw ng mga kasapi, ng mga produktibong ambag na Gawain ng mga kasapi, at ng mga kontribusyon walang kondisyon mula sa mga personahe at mga institusyong sumusuporta sa organisasyon;

Seksyon 2.0 Ang butaw ng bawat kasapi ay nakabatay sa takdang halagang ipapataw sa bawat sangay o chapter ng KIBBAL. Bawat sangay o chapter ay mag-aambag ng P1,000 kada buwan – kung kaya’t kapag ang isang sangay o chapter ay may mas maraming kasapi, mas maliit ang ambag ng bawat kasapi sa kabuuang butaw na iaambag sa organisasyon;

Seksyon 3.0 Mga Sangay o Chapter na maglulunsad ng paglikom ng pondo sa pamamagitan ng iba’t ibang pamamaraan ay magbibigay ng 30% sa kabuuang kinita ng programa para sa organisasyon;ARTIKULO IX

Pagsusog sa Saligang Batas at Programa ng Pagkilos

Seksyon 1.0 Ang Saligang Batas na ito ay pormal na sususugan ng simpleng mayoridad ng Kongreso ng KIBBAL sa regular na kongreso;

Seksyon 2.0 Anumang pagbabago o amyenda sa saligang batas na ito ay maaring gawin sa pamamagitan ng isang isang espesyal na pagpulong na ipapapatawag ng simpleng mayoridad Lupong Tgapagpaganap

Seksyon 3.0 Bahagi ng Saligang Batas na ito ay ang programa ng pagkilos ng KIBBAL na sususugan ng simpleng mayoridad ng Kongreso ng KIBBAL at ipatutupad ng Lupong Tagapagpagananap at ng mga sangay nito.


Ang saligang Batas na ito ay sinusugan ng simpleng mayoridad ng Kongreso ng KIBBAL at sinang-ayunan ng Lupong Tagapagpagananp noong ika- 14 ng AGOSTO, 2004, sa isang espesyal na pagpupulong ng Kongreso ng KIBBAL..Pinagtibay


RALPH MICHAEL R. DULAY
Pangkalahatang Kalihim


Sinag-ayunan


JOSE ARNEL L. QUEBAL
Tagapangulo